Biuletyn Informacji Publicznej Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonywanie usług medycznych z zakresu kompleksowej diagnostyki obrazowej - Konkursy - Szpital Bielański w Warszawie

Szpital Bielański w Warszawie
Ostatnia aktualizacja strony: 25.02.2021, 08:43

Konkursy

Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonywanie usług medycznych z zakresu kompleksowej diagnostyki obrazowej

OGŁOSZENIE

SZPITAL BIELAŃSKI IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W WARSZAWIE

ogłasza konkurs ofert na wykonywanie usług medycznych z zakresu kompleksowej diagnostyki obrazowej w okresie 5 lat (Wariant 1) albo 10 lat (Wariant 2) od daty podpisania umowy, na rzecz osób ubezpieczonych i innych uprawnionych, wykonywanych w siedzibie Szpitala Bielańskiego wraz z najmem pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby udzielania w/w świadczeń zdrowotnych.

 

Szczegółowych informacji o warunkach konkursu udziela Pan Krzysztof Jarząbek w siedzibie  Szpitala Bielańskiego w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80, budynek H, pokój nr 132 w godzinach 10.00-14.00 (poniedziałek – piątek). W tym samym miejscu i czasie udostępniane będą obowiązujące warunki konkursu oraz formularze oferty oraz do wglądu projekty umów i innych dokumentów związanych z konkursem.

 

Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert – kompleksowa diagnostyka obrazowa” należy składać do dnia 16 listopada 2015 r. do godz. 10.00. w sekretariacie Dyrektora w budynku H Szpitala Bielańskiego w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 listopada 2015 r. o godz. 13.00 w Szpitalu Bielańskim, budynek H, pokój nr 152.

Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert.

 

W ramach postępowania związanego z wyłonieniem świadczeniodawcy zostanie zawarta umowa na najem pomieszczeń Szpitala Bielańskiego, które zostaną udostępnione podmiotowi leczniczemu przyjmującemu zamówienie dla potrzeb związanych z wykonaniem zamówienia na świadczenia zdrowotne objęte konkursem.

 

Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu najmu określa wykaz nieruchomości udostępniany do wglądu w siedzibie Szpitala.

 

Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium w kwocie 60 000,00- zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) w kasie Szpitala bądź przelewem na rachunek bankowy w Pekao S.A.
nr 37 1240 6074 1111 0010 6073 3378,
które w przypadku uchylenia się od zawarcia umów przepada na rzecz Szpitala.

Oferent, którego oferta nie została wybrana otrzymuje zwrot wadium w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub odwołania konkursu bez wyłonienia oferenta.

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji 26.10.2015
Data modyfikacji 26.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Szpital Bielański w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Krawiec
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Krawiec Biuro Zarządu
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Krawiec
©1998-2021 Szpital Bielański w Warszawie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL