Szpital Bielański w Warszawie

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonywanie usług medycznych z zakresu kompleksowej diagnostyki obrazowej z dnia 30.11.2015 r.

OGŁOSZENIE

SZPITAL BIELAŃSKI IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W WARSZAWIE

 

ogłasza konkurs ofert na wykonywanie usług medycznych z zakresu kompleksowej diagnostyki obrazowej w okresie 7 lat od daty podpisania umowy, na rzecz osób ubezpieczonych i innych uprawnionych, wykonywanych w siedzibie Szpitala Bielańskiego wraz z najmem pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby udzielania w/w świadczeń zdrowotnych.

 

Szczegółowych informacji o warunkach konkursu udziela Pan Krzysztof Jarząbek w siedzibie Szpitala Bielańskiego w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80, budynek H, pokój nr 132 w godzinach 10.00-14.00 (poniedziałek – piątek). W tym samym miejscu i czasie udostępniane będą obowiązujące warunki konkursu oraz formularze oferty oraz do wglądu projekty umów i innych dokumentów związanych z konkursem.

 

Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert – diagnostyka obrazowa RTG, USG, MM, TK, MRI” należy składać do dnia 11 stycznia 2016 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Dyrektora w budynku H Szpitala Bielańskiego w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 stycznia 2016 r. o godz. 13.00 w Szpitalu Bielańskim, budynek H, sala konferencyjna.

Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert.

 

W ramach postępowania związanego z wyłonieniem świadczeniodawcy zostanie zawarta umowa na najem pomieszczeń Szpitala Bielańskiego, które zostaną udostępnione podmiotowi leczniczemu przyjmującemu zamówienie dla potrzeb związanych z wykonaniem zamówienia na świadczenia zdrowotne objęte konkursem.

Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu najmu określa wykaz nieruchomości udostępniany do wglądu w siedzibie Szpitala.

 

Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium w kwocie 60 000,00- zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) w kasie Szpitala bądź przelewem na rachunek bankowy w Pekao S.A.
nr 37 1240 6074 1111 0010 6073 3378,
które w przypadku uchylenia się od zawarcia umów przepada na rzecz Szpitala.

Oferent, którego oferta nie została wybrana otrzymuje zwrot wadium w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub odwołania konkursu bez wyłonienia oferenta.

Metadane

Data publikacji : 01.12.2015
Data modyfikacji : 05.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Szpital Bielański w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Krawiec
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Krawiec Biuro Zarządu
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Krawiec

Opcje strony

do góry