Szpital Bielański w Warszawie

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej.

OGŁOSZENIE

SZPITAL BIELAŃSKI IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W WARSZAWIE

ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej w okresie trzech lat od daty podpisania umowy, na rzecz osób ubezpieczonych i innych uprawnionych, wykonywanych w siedzibie Szpitala Bielańskiego oraz najmu pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby udzielania w/w świadczeń zdrowotnych.

 

Szczegółowych informacji o warunkach konkursu udziela  Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego Krzysztof Jarząbek w siedzibie Szpitala Bielańskiego w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80, budynek H, I p., pok. 132, tel. 22 56 90 359, w godzinach 10.00-14.00.
W tym samym miejscu i czasie udostępniane będą obowiązujące warunki konkursu, formularze oferty oraz do wglądu projekty umów i innych dokumentów związanych z konkursem.

 

Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Konkurs ofert – Laboratorium” należy składać do dnia 19 maja 2016 r. do godz. 10.00, w sekretariacie, w budynku H Szpitala Bielańskiego w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 maja 2016 r. o godz. 13:00 w Szpitalu Bielańskim, budynek H, sala konferencyjna. Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert.

 

W ramach postępowania związanego z wyłonieniem świadczeniodawcy zostaną rozpatrzone oferty na najem pomieszczeń Szpitala Bielańskiego (419,07 m²), które zostaną udostępnione podmiotowi leczniczemu przyjmującemu zamówienie dla potrzeb związanych z wykonaniem zamówienia na świadczenia zdrowotne objęte konkursem.

 

Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu najmu określa wykaz nieruchomości udostępniany do wglądu w siedzibie Szpitala. Czynsz płatny według stawki za m², dodatkowe opłaty proporcjonalne do powierzchni lub na podstawie podliczników.

 

Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium w kwocie 60 000,00 zł., które w przypadku uchylenia się od zawarcia umów, przepada na rzecz Szpitala.

Oferent, którego oferta nie została wybrana otrzymuje zwrot wadium w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub odwołania konkursu bez wyłonienia oferenta.

 

Udzielający zamówienia zastrzega, iż ostateczne zawarcie umowy na Udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne uzależnione jest od uzyskania zgody m.st. Warszawy na zawarcie umowy najmu.

Metadane

Data publikacji : 05.05.2016
Data modyfikacji : 05.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Szpital Bielański w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Krawiec
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Krawiec Biuro Zarządu
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Krawiec

Opcje strony

do góry