Szpital Bielański w Warszawie

Aktualnie znajdujesz się na:

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze

OGŁOSZENIE

SZPITAL BIELAŃSKI im. ks. J. POPIEŁUSZKI SPZOZ

W WARSZAWIE, UL. CEGŁOWSKA 80

ogłasza konkurs ofert na:

 

                                                                      

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze w rozumieniu art. 4 ust.1 Ustawy z dnia  15.04.2011 r. o działalności leczniczej zatrudniające lekarzy i pielęgniarki(-rzy)/położne(-ych) w zakresach wymienionych i opisanych w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

Dodatkowych informacji o warunkach konkursu udziela:

  • Iwona Pachnowska,

Dział Kadr i Płac, 1.piętro, pok. nr 3, tel. (22) 56-90-421;

 

Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ……… (wpisać przedmiot konkursu ofert)” należy składać w terminie do 28.11.2016 r. do godz. 10:00 w pokoju nr 3 (Dział Kadr i Płac) w Szpitalu Bielańskim w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80 lub przesłać pocztą na ww. adres.

Oferta przesłana pocztą podlega rozpatrzeniu, o ile wpłynie do Szpitala w terminie j.w.

W tym samym miejscu i czasie udostępnione będą obowiązujące szczegółowe materiały konkursowe.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2016 o godz. 11:15 w Szpitalu Bielańskim, Pawilon H, sala konferencyjna przy sekretariacie Dyrekcji.

Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi  do dnia 15.12.2016 do godz. 15:00.                                            

 

Oferent jest związany ofertą do 20 -go dnia od upływu terminu składania ofert.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w zakresie każdego z pakietów osobno, przesunięcia terminu składania ofert lub otwarcia ofert lub nie dokonania wyboru oferenta bez podania przyczyny.

Metadane

Data publikacji : 17.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Szpital Bielański w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Krawiec Biuro Zarządu

Opcje strony

do góry