Szpital Bielański w Warszawie

Aktualnie znajdujesz się na:

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki(-rzy)/położne(-ych) prowadzących indywidualną praktykę pielęgniarską/położniczą

OGŁOSZENIE

 

SZPITAL BIELAŃSKI im. ks. J. POPIEŁUSZKI SPZOZ

W WARSZAWIE, UL. CEGŁOWSKA 80

ogłasza konkurs ofert na:

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki(-rzy)/położne(-ych) prowadzących indywidualną praktykę pielęgniarską/położniczą w zakresach wymienionych i opisanych w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

  • Dodatkowych informacji o warunkach konkursu udziela:

Iwona Pachnowska, Dział Kadr i Płac, 1.piętro, pok. nr 3, tel. (22) 56-90-421

 

Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ……… (wpisać przedmiot konkursu ofert)” należy składać w terminie do 15.12.2016 r. do godz. 10:00 w pokoju nr 3 (Dział Kadr i Płac) w Szpitalu Bielańskim w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80 lub przesłać pocztą na ww. adres.

Oferta przesłana pocztą podlega rozpatrzeniu, o ile wpłynie do Szpitala w terminie j.w.

W tym samym miejscu i czasie udostępnione będą obowiązujące szczegółowe materiały konkursowe.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2016 o godz. 10:30 w Szpitalu Bielańskim, Pawilon H, sala konferencyjna przy sekretariacie Dyrekcji.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.12.2016 do godz. 12:00.                                             

 

Oferent jest związany ofertą do 20 -go dnia od upływu terminu składania ofert.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w zakresie każdego z pakietów osobno, przesunięcia terminu składania ofert lub otwarcia ofert lub nie dokonania wyboru oferenta bez podania przyczyny.

Metadane

Data publikacji : 24.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Szpital Bielański w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Krawiec Biuro Zarządu

Opcje strony

do góry