Szpital Bielański w Warszawie

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie o konkursie na stanowiska Pielęgniarek/Położnych Oddziałowych Oddziałów Szpitala Bielańskiego

Dyrekcja

Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki

SPZOZ w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowiska:

 

Pielęgniarek/Położnych Oddziałowych Oddziału:

 • I Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologii i Zaburzeń Metabolicznych oraz Pododdziałem Diagnostyki Endokrynologicznej ,
 • II Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Nefrologicznym,
 • Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
 • Chirurgicznego Ogólnego,
 • Chirurgii Naczyniowej,
 • Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
 • Pediatrycznego,
 • Neurologicznego z Oddziałem Udarowym,
 • Urologicznego,
 • Otolaryngologicznego,
 • Psychiatrycznego,
 • Neurochirurgicznego,
 • Intensywnej Terapii i Anestezjologii,
 • Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
 • Centralnego Bloku Operacyjnego,
 • Gastroenterologicznego,
 • Ginekologiczno-Położniczego,
 • Neonatologicznego z Pododdziałem Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka.

 

Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Zdrowia: z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896) oraz z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( Dz. U. Nr182 ze zm.)

Pisemne oferty powinny zawierać:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, w tym dokument potwierdzający posiadanie prawa wykonywania zawodu;
 3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 4. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 5. Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
 6. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego nas stanowisko  Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału …………. Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ w Warszawie (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922) .

Termin składania wymaganych dokumentów upływa w dniu 23 lutego 2018 r. Dokumenty należy składać  w zaklejonej kopercie z podaniem: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego, oraz adnotacji o treści „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału ……………… Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ w Warszawie

 w następujący sposób:

 • pocztą na adres:

Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa z dopiskiem ,,konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej w Oddziale………...- Dział Kadr i Płac”.

 • osobiście w Dziale Kadr i Płac za potwierdzeniem doręczenia dokumentów.

 

Informujemy, że:

 • Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 20 dni od dnia zakończenia zbierania ofert w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Nowy Świat 63;
 • Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala kandydaci otrzymają wraz z zawiadomieniem o terminie rozmów z kandydatami (statut, regulamin organizacyjny, bilans na 31.12.2017r.);
 • O terminie rozstrzygnięcia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Metadane

Data publikacji : 06.02.2018
Data modyfikacji : 06.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Szpital Bielański w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Krawiec Biuro Zarządu
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Krawiec

Opcje strony

do góry