Szpital Bielański w Warszawie

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską

OGŁOSZENIE

 

 

DYREKTOR

SZPITALA BIELAŃSKIEGO im. ks. J. POPIEŁUSZKI SPZOZ

W WARSZAWIE, UL. CEGŁOWSKA 80

 

 

ogłasza konkurs ofert na:

 

                                                                      

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w zakresie wymienionym i opisanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

Dodatkowych informacji o warunkach konkursu udziela:

Iwona Pachnowska, Dział Kadr i Płac, I piętro, pok. nr 5, tel. (22) 56-90-363

 

Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ……… (wpisać przedmiot konkursu ofert)” należy składać w terminie do 20 sierpnia 2018r. do godz. 10:00 w pokoju nr 3 (Dział Kadr i Płac) w Szpitalu Bielańskim w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80 lub przesłać pocztą na ww. adres.

Oferta przesłana pocztą podlega rozpatrzeniu, o ile wpłynie do Szpitala w terminie j.w.

W tym samym miejscu i czasie udostępnione będą obowiązujące szczegółowe materiały konkursowe.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia 2018r. o godz. 10:30 w Szpitalu Bielańskim, Pawilon H,  sala konferencyjna przy sekretariacie Dyrekcji.

Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi  w  dniu 21 sierpnia 2018 r. o godz. 15:00                                             

 

Oferent jest związany ofertą do 20 -go dnia od upływu terminu składania ofert.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w zakresie każdego z pakietów osobno, przesunięcia terminu składania ofert lub otwarcia ofert lub nie dokonania wyboru oferenta bez podania przyczyny.

Metadane

Data publikacji : 14.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Szpital Bielański w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Bela Dział Zamówień Publicznych

Opcje strony

do góry