Szpital Bielański w Warszawie

Deklaracja dostępności

Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Szpitalu Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

Data publikacji strony internetowej: 06-04-2005. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej BIP prosimy o kontakt: kancelaria@bielanski.med.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 22/5690238. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.  
W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do Szpitala znajduje się w centralnej części budynku od ul. Marymonckiej. Wejście do Przychodni Przyszpitalnej oraz administracji mieści się w lewym skrzydle Szpitala (Pawilon H) od ul. Marymonckiej. Wejście do SOR znajduje się po prawej stronie budynku (Pawilon E) od strony lasku bielańskiego. Wejście dla rodzących zlokalizowane jest po lewej stronie od wejścia głównego. Wszystkie wejścia dostosowane są do osób poruszających się na wózkach. Pomiędzy poszczególnymi częściami budynku (pawilonami) istnieje możliwość swobodnego przemieszczania się, które ułatwiają zlokalizowane w różnych częściach budynku windy. 5 wind dostosowanych jest do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Na każdym piętrze budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani innych ułatwień dla osób niedowidzących. W Przychodni Przyszpitalnej (Pawilon H), po uprzednim zgłoszeniu potrzeby, można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy przychodni i jest usługą bezpłatną. Przed budynkiem wyznaczonych jest 9 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. W pobliżu przystanku Szpital Bielański zatrzymują się autobusy 103 i 181 oraz tramwaje 6, 17. Można także dojechać metrem (linia M1 – stacja Stare Bielany).

Ułatwienia na BIP

Na portalu istnieją ułatwienia przeglądania treści przez osoby niedowidzące:

  • Zmiana wielkości czcionki;
  • Zmiana kontrastu;
  • Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych;

Aplikacje mobilne

nie posiadamy

do góry