Szpital Bielański w Warszawie

ZP-02/2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę przeglądów i napraw aparatury medycznej i niemedycznej II dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie

Ogłoszenie nr 501136-N-2018 z dnia 2018-01-04 r.
 

Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Usługa przeglądów i napraw aparatury medycznej i niemedycznej II dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-02/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 1229869700000, ul. ul. Cegłowska  80 , 01809   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 690 247, e-mail zp@bielanski.med.pl, faks 228 341 820.
Adres strony internetowej (URL): www.bielanski.med.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bielanski.bip-e.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: Szpital Bielański ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa „Oferta na usługę przeglądów i napraw aparatury medycznej i niemedycznej II dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-02/2018). Nie otwierać przed dniem 12 stycznia 2018 r., godz. 11:00”.
Adres:
Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SP ZOZ, ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przeglądów i napraw aparatury medycznej i niemedycznej II dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-02/2018
Numer referencyjny: ZP-02/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: usługa przeglądów i napraw aparatury medycznej i niemedycznej dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Zamówienie zostało podzielone na 49 pakietów: Pakiet 1 Aparat do sterylizacji BMT Pakiet 2 Aparat do sterylizacji SMS Pakiet 3 System do testów wysiłkowych GE Pakiet 4 Aparatura do testów wysiłkowych Pakiet 5 Zestawy STORZ Pakiet 6 Zestaw do hipotermii ZOLL Pakiet 7 Aparatura WOLF Pakiet 8 Aparatura 3M Pakiet 9 Aparatura do oftalmologii Pakiet 10 Ergospirometr ZAN Pakiet 11 System spirometryczny ERGOLINE Pakiet 12 Aparatura stomatologiczna Pakiet 13 Aparatura produkcji UNIMED Pakiet 14 Aparatura EEG GRASS Pakiet 15 Aparatura EMG/EP NICOLE Pakiet 16 Kolumna anestezjologiczna LABOMEDIA Pakiet 17 ECMO Pakiet 18 Holtery Reynolds Pakiet 19 Holtery RR Pakiet 20 Kardiostymulatory ITAM Pakiet 21 Mikroskopy Moeller-Wedel Pakiet 22 Lampy operacyjne Pakiet 23 Lampy operacyjne Dr Mach Pakiet 24 Lampy operacyjne Famed Pakiet 25 Monitor ciśnienia wewnątrzczaszkowego Pakiet 26 Monitory funkcji życiowych Pakiet 27 Myjnia endokopowa Kaigen Pakiet 28 Nóż harmoniczny Ethicon Pakiet 29 Pompa irygacyjna Stocker Pakiet 30 Pompy do kontrapulsacji Pakiet 31 Respiratory RAPHAEL Pakiet 32 Respiratory II Pakiet 33 Inkubatory Pakiet 34 RTG Ziehm Pakiet 35 Proktoskop ultradźwiękowy A.M.I. Pakiet 36 Wirówki laboratoryjne Pakiet 37 Wstrzykiwacze kontrastu Pakiet 38 USG Samsung Medison Pakiet 39 USG Sonomed Pakiet 40 USG BK Medical Pakiet 41 USG Siemens Pakiet 42 Spirometr Artmed Pakiet 43 Materac grzewczy Kanmed Pakiet 44 Audiometry Pakiet 45 aparat do krioterapii KRIOPOL Pakiet 46 Mikrotom LEICA Pakiet 47 Alkometry Pakiet 48 Wagi Pakiet 49 Zestaw do ćwiczeń biernych

II.5) Główny kod CPV: 50000000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50421000-2
50410000-2
50430000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  36   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia: suma gwarancyjna min. 50 000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: b1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje: – co najmniej 2 (dwie) usługi obejmujące swoim zakresem serwisowanie/przeglądy aparatury medycznej/niemedycznej (tożsamej lub zbliżonej co do rodzaju aparaturze wskazanej przez Zamawiającego) świadczone w sposób ciągły o okresie minimum 1 roku (jeden rok). Przez ciągłość należy rozumieć związanie wykonawcy z podmiotem, na którego rzecz świadczy/ył usługi o okresie minimum 1 roku, lub w przypadku braku związania umową – ciągłość rozumianą jako świadczenie usług (przeglądów lub napraw zakończonych przeglądem) w sposób powtarzalny o okresie min. 1 roku. b2) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, co najmniej: b2.1) 1 osobą posiadającą uprawnienia z zakresu obsługi i pomiarów urządzeń elektrycznych – dotyczy wszystkich pakietów; b2.3) 1 osobą posiadającą przeszkolenie z zakresu serwisowania/przeglądów aparatury medycznej wystawione przez producenta aparatury będącej przedmiotem przeglądów/napraw – dotyczy pakietu nr 1, 2, 8, 14, 15, 17, 20, 25, 27, 34, 37; b2.4) 1 osobą posiadającą przeszkolenie z zakresu serwisowania/przeglądów aparatury medycznej tożsamej lub zbliżonej co do rodzaju aparaturze będącej przedmiotem przeglądów/napraw dotyczy pakietu nr 3-7, 9-13, 16, 18, 19, 21-24, 26, 28-33, 35, 36, 38-49;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
VII. 1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz/lub spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożone na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do formularza oferty. UWAGA. Zastosowana numeracja wynika z numeracji użytej w SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
VII. 1.4. Wykaz, potwierdzający doświadczenie osób, które Wykonawca kieruje do realizacji zamówienia, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do formularza oferty. Dokument posłuży ocenie w kryterium „kwalifikacje zawodowe”, o którym mowa w pkt XIV.1.e). Dokument nie podlega uzupełnieniu, jego brak skutkować będzie nie przyznaniem punktacji w kryterium. 1.5. Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie osób wskazanych w wykazie wskazanym w pkt VII.1.4. SIWZ, w szczególności winny to być: Certyfikaty/zaświadczenia z przeszkolenia z zakresu serwisowania/przeglądów wydane przez producenta aparatury medycznej/ aparatury tożsamej lub zbliżonej co do rodzaju aparaturze ujętej w danym pakiecie – w zależności od warunków postawionych w pkt VI.1.2.b2.3) i b2.4). W przypadku certyfikatów/zaświadczeń bezterminowych, jako początek okresu doświadczenia przyjmuję się datę wystawienia certyfikatu/zaświadczenia do dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w przypadku certyfikatów/zaświadczeń terminowych, jako początek i koniec okresu doświadczenia przyjmuję się datę wystawienia certyfikatu/zaświadczenia i okres obowiązywania, jest on sumowany jako całość wraz z innymi certyfikatami/zaświadczeniami terminowymi). W przypadku braku dokumentów potwierdzających doświadczenie – Zamawiający nie przyzna punktacji w kryterium. W przypadku gdy przedłożone dokumenty nie potwierdzą zakresu wskazanego w wykazie opisanym w pkt. VII.1.4. SIWZ – Zamawiający dokona stosowanego poprawienia innych omyłek, w szczególności uwzględniając przyznaną w kryterium punktację. UWAGA. Zastosowana numeracja wynika z numeracji użytej w SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
VII. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24 aa ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje oceny ofert, a następnie bada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust 1 ustawy, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i/lub dokumentów: Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu: 3.1. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, czyli tych, o których mowa w pkt 6a) pkt 1 niniejszej SIWZ. 3.2. opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 50 000,00 zł, a w przypadku jej braku, inne dokumenty potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadania mienia (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa), obejmującą swoim zakresem szkody osobowe i rzeczowe, powstałe w związku z realizacją kontraktu z włączeniem ochrony za szkody, tj.: - powstałe w związku z wykonywaniem czynności zawodowych wymagających posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych (np. elektryk) związanych z realizacją tego zamówienia, - w mieniu powierzonym w ramach wykonywania zamówienia. W przypadku wygaśnięcia polisy w okresie obowiązywania umowy udzielenia zamówienia publicznego objętego niniejszym postepowaniem, Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie polisy wraz z dowodem uiszczenia składki na następne roczne okresy ubezpieczenia w terminie: do dnia poprzedzającego upływ bieżącego okresu ubezpieczenia 3.3. wykaz wykonanych dostaw, zgodny ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 4 do formularza oferty, spełniających wymagania określone w pkt. VI. pkt 1.2. b1) SIWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 3.4. wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 5 do formularza oferty, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w pkt VI. pkt 1.2. b2) SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Na potwierdzenie, że zaoferowane usługi odpowiadają wymaganiom postawionym przez Zamawiającego: 3.5. Wykaz stosownej aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z wskazaniem podstawy dysponowania, służącej realizacji usług objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do formularza oferty. UWAGA. Zastosowana numeracja wynika z numeracji użytej w SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
VII. 1.2. formularz specyfikacji cenowej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Formularza oferty, 1.3. pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 2. Dokumenty i oświadczania wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy: 2.1. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; UWAGA. Zastosowana numeracja wynika z numeracji użytej w SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja na części/podzespoły użyte przy naprawie lub przeglądzie 5,00
gwarancja na naprawę 5,00
zastosowane części (naprawa/przegląd) 5,00
zapewnienie apratury zastępczej na okres naprawy 5,00
kwalifikacje zawodowe 17,00
termin płatności 2,00
utylizacja części 1,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 


Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-12, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Metadane

Data publikacji : 04.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Szpital Bielański w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Bela Dział Zamówień Publicznych

Opcje strony

do góry