Szpital Bielański w Warszawie

ZP-27/2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę kart i odczynników do badań z zakresu serologii grup krwi wraz z dzierżawą automatycznego systemu do badań serologicznych

20/03/2018    S55    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi

2018/S 055-121057

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
012298697
ul. Cegłowska 80
Warszawa
01-809
Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Kurek
Tel.: +48 225690159
E-mail: zp@bielanski.med.pl
Faks: +48 225690247
Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bielanski.bip-e.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bielanski.bip-e.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Szpital Bielański
ul. Cegłowska 80
Warszawa
01-809
Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Kurek
E-mail: zp@bielanski.med.pl
Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bielanski.med.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Dostawa kart i odczynników do badań z zakresu serologii grup krwi wraz z dzierżawą automatycznego systemu do badań serologicznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie

Numer referencyjny: ZP-27/2018
II.1.2)Główny kod CPV
33696100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

 

Zamówienie obejmuje dostawę kart i odczynników do badań z zakresu serologii grup krwi wraz z dzierżawą automatycznego systemu immunohematologicznego z beckupem, oprogramowaniem i integracją z oprogramowaniem do zarządzania Pracownią Serologii Transfuzjologicznej oraz systemem HIS Szpitala.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 037 441.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
II.2.4)Opis zamówienia:

 

Zamówienie obejmuje dostawę kart i odczynników do badań z zakresu serologii grup krwi wraz z dzierżawą automatycznego systemu immunohematologicznego z beckupem, oprogramowaniem i integracją z oprogramowaniem do zarządzania Pracownią Serologii Transfuzjologicznej oraz systemem HIS Szpitala.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

6.1.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

7. Podstawy wykluczenia wykonawcy:

7.1 Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę.:

7.1.1 w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

7.1.2 wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienia stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Wskazanej regulacji nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

7.2 Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 oraz 8 ustawy Pzp tj.:

7.2.1 wykonawcy, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 616), lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

7.2.2 wykonawcy, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

7.2.3 wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

7.2.4 wykonawcy, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł stosowne porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Cd.

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

8.1 Oświadczenia wymagane przez Zamawiającego do przedłożenia przez każdego wykonawcę:

8.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, złożone w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). JEDZ składany jest wraz z ofertą.

8.1.2 oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, do której przynależy inny wykonawca składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą biorącym udział w przedmiotowym postępowaniu. Oświadczenie musi zawierać numer postępowania oraz pakietu, którego dotyczy oferta.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca, wraz ze złożeniem oświadczenia, może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

8.2 Dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów oraz oświadczeń wyszczególnionych w pkt 8.2.1-8.2.7 niniejszej SIWZ.

8.2.1 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

8.2.2 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

8.2.3 zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

8.2.4 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

Cd.

8.2.5 oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

8.2.6 oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

8.2.7 oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716),

8.2.8 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1-8.2.4 niniejszej SIWZ, składa odpowiednio:

1) pkt 8.2.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) pkt 8.2.2-8.2.4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.2.9 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż, odpowiednio: 6 miesięcy/ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.2.10 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8.2.1 składa dokument, o którym mowa w pkt 8.2.8 pkt 1) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Cd.

8.2.11 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1-8.2.4 niniejszej SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.

8.2.12 W przypadku wskazania przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1-8.2.4, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający skorzysta z posiadanych dokumentów, o ile są one nadal aktualne.

8.2.13 W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7. 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

8.2.14 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 8.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 8.2 oraz 8.4, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, lub pełnomocnictw, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8.3 Dokumenty potwierdzające parametry punktowane w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert, wymagane do złożenia wraz z ofertą przez każdego Wykonawcę:

8.3.1 formularz specyfikacji technicznej - w celu dokonania oceny ofert w kryterium „parametry techniczne”. Wykonawca wypełnia i załącza do oferty tabelę zamieszczoną w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ);

8.3.2 materiały producenta, ulotki informacyjne, instrukcje obsługi lub tp., dotyczące oferowanego wyrobu, potwierdzające parametry oceniane przez Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia w formularzach specyfikacji technicznej - z podaniem numeru pozycji (L.p.), której dotyczy;

8.3.3 dokumenty, o których mowa w pkt 8.3.2 oraz 8.3.3 nie podlegają uzupełnieniu.

8.4 Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wymagane do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów wyszczególnionych poniżej.

8.4.1 deklaracja zgodności WE, oferowanego sprzętu oraz kart i odczynników, wystawiona zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679);

8.4.2 materiały producenta, ulotki informacyjne, instrukcje obsługi lub tp., dotyczące oferowanego sprzętu, kart i odczynników, potwierdzające parametry wymagane przez Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia w formularzu specyfikacji technicznej, z podaniem numeru pozycji (L.p.), którego dotyczy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

Cd.

8.5 Inne wymagane dokumenty, składane przez każdego wykonawcę wraz z ofertą:

8.5.1 dowód wniesienia wadium

8.6 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

8.6.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

W sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

8.6.2 JEDZ, o którym mowa w pkt 8.1.1 składa wraz z ofertą każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

8.6.3 Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1.2 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

8.6.4 Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3 oraz 8.5 niniejszej SIWZ składa pełnomocnik wraz z ofertą.

8.6.5 Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 8.2 oraz 8.4 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, jeśli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie najwyżej oceniona.

8.6.6 Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie

O udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę - Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

8.6.7 Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustawionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.

8.6.8 Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

 

Pilna potrzeba udzielania zamówienia (konieczność zapewnienia ciągłości dostaw)

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/04/2018
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/04/2018
Czas lokalny: 11:30
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

 

Cd IV 2.6 2 miesiące = 60 dni.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

15/03/2018

Metadane

Data publikacji : 20.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Szpital Bielański w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Janusz Kurek

Opcje strony

do góry