Szpital Bielański w Warszawie

ZP-49/2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na kompleksową obsługę techniczną i eksploatacyjną Szpitala Bielańskiego w Warszawie

16/06/2018    S114    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi naprawcze i konserwacyjne

2018/S 114-259639

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
012298697
ul. Cegłowska 80
Warszawa
01-809
Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Kurek
Tel.: +48 225690159
E-mail: zp@bielanski.med.pl
Faks: +48 225690247
Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bielanski.bip-e.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bielanski.bip-e.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Kompleksowa obsługa techniczna i eksploatacyjna Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-49/2018)

 

Numer referencyjny: ZP-49/2018
II.1.2)Główny kod CPV
50000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest zapewnienie prawidłowego i bezawaryjnego działania infrastruktury technicznej w budynkach Szpitala Bielańskiego, przy ul. Cegłowskiej 80 w Warszawie, w szczególności poprzez świadczenie usług w zakresie prawidłowej obsługi eksploatacyjnej i technicznej, serwisu i konserwacji urządzeń, instalacji i systemów infrastruktury technicznej oraz utrzymania terenu Szpitala.

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290), ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579). Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania usług zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załą...

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 663 911.15 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50710000
77313000
77314000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Siedziba Zamawiającego.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Zapewnienie prawidłowego i bezawaryjnego działania infrastruktury technicznej w budynkach Szpitala Bielańskiego, przy ul. Cegłowskiej 80 w Warszawie, w szczególności poprzez świadczenie usług w zakresie prawidłowej obsługi eksploatacyjnej i technicznej, serwisu i konserwacji urządzeń, instalacji i systemów infrastruktury technicznej oraz utrzymania terenu Szpitala.

Informacje dotyczące Wykonawców, którzy wnoszą wadium w innej walucie niż PLN:

W przypadku Wykonawców, którzy wnoszą wadium w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy ich wartość według średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy w dniu publikacji ogłoszenia, NBP nie opublikował średnich kursów walut Zamawiający przyjmie pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

6. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

6.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Pzp.

6.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1) zdolności zawodowej i technicznej, tj.: Wykonawca spełni warunek, jeżeli:

a) wykaże że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na obsłudze technicznej i eksploatacyjnej budynku użyteczności publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tj. obejmującą co najmniej:

— instalacje elektryczne (instalacje niskoprądowe, instalacje teletechniczne),

— instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne,

— instalacje wod. kan.,

— instalacje centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi.

Świadczoną w sposób ciągły przez okres minimum jednego roku (pełne 12 miesięcy) o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto w skali rocznej.

W przypadku usług których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy w dniu publikacji ogłoszenia, NBP nie opublikował średnich kursów walut Zamawiający przyjmie pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP (w przypadku dostaw rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN);

b) skieruje do wykonania zamówienia co najmniej następujące osoby:

1) kierownika zespołu konserwatorów, posiadającego uprawnienia elektryczne G1:

O napięciu znamionowym powyżej 1 kV (do 20kV), agregaty prądotwórcze powyżej 50 kW dozorowe i eksploatacyjne; G2: na sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW dozorowe i eksploatacyjne;

2) z-ca Kierownika zespołu konserwatorów, posiadającego uprawnienia elektryczne G1: o napięciu znamionowym powyżej 1 kV (do 20kV), agregaty prądotwórcze powyżej 50 kW dozorowe i eksploatacyjne; G2: na sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW dozorowe i eksploatacyjne;

3) co najmniej czterech (4) konserwatorów pełniących funkcję elektryka, posiadających uprawnienia elektryczne G1 o napięciu znamionowym powyżej 1 kV (do 20kV), agregaty prądotwórcze powyżej 50 kW dozorowe i eksploatacyjne; G2 na sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW dozorowe i eksploatacyjne, każdy;

4) co najmniej czterech (6) konserwatorów pełniących funkcję elektryka, posiadających uprawnienia elektryczne G1 o napięciu znamionowym powyżej 1 kV (do 20kV), agregaty prądotwórcze powyżej 50 kW eksploatacyjne; G2 na sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW eksploatacyjne, każdy;

5) co najmniej czterech (5) konserwatorów pełniących funkcję hydraulika, posiadających uprawnienia elektryczne G1 o napięciu nie wyższym niż 1 kV eksploatacyjne; G2 na sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW eksploatacyjne, każdy

6) konserwator pełniącego funkcję osoby do obsługi instalacji gazów medycznych, posiadającego minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze instalacji gazów medycznych (tlen, sprężone powietrze, próżnia, podtlenek azotu);

c.d. w sekcji III.1.2)

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

7) co najmniej dwóch (2) konserwatorów pełniących funkcję hydraulika, posiadających zaświadczenie o szkoleniu spawalniczego lub świadectwo egzaminu spawacza lub książkę spawacza, każdy.

Osoby proponowane na wyżej wymienione stanowiska, muszą posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie. Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).

Dopuszcza się sprawowanie dwóch lub więcej funkcji przez jedną osobę, z wyłączeniem czynności do których osoba nie ma uprawnień.

Wykonawca musi zapewnić odpowiednią liczbę osób pełniących pozostałe funkcje określone w opisie przedmiotu zamówienia w liczbie gwarantującej należyte i terminowe realizowanie zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ. Sposób organizacji czasu pracy oraz liczbę pracowników, Wykonawca przedstawi zgodnie z postanowieniami umowy (par. 2 ust. 2b i par. 3 ust. 8).

6.3. Zobowiązanie Wykonawcy złożone w formularzu ofertowym, że w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy (w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty) przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia:

a) W okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę w wysokości co najmniej 1 000 000 PLN.

6.4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze ze strony Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

6.5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia”.

6.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

6.7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze ze strony Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

6.8. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu może powoływać się na potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

7. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty):

7.1 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”, Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 11 SIWZ.

7.1.1 Istnieje możliwość wypełnienia formularza JEDZ, przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez stronę internetową: https://ec.europa.eu/tools/espd/ lub poprzez inne dostępne narzędzia lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

7.1.2 W tym celu należy podjąć następujące kroki:

a) ze strony internetowej Zamawiającego, na której udostępniony został SIWZ należy pobrać plik w formacie XML o nazwie „Jednolity europejski dokument zamówienia”, zapisać go na twardym dysku,

b) wejść na stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

c) wybrać odpowiednią wersję językową,

d) wybrać opcję „Jestem Wykonawcą”. Powyższą opcję należy również zaznaczyć w przypadku, gdy formularz wypełnia podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca,

e) zaimportować pobrany wcześniej plik,

f) wypełnić formularz JEDZ (zaleca się zapisanie wypełnionego formularza),

g) dalej postępować zgodnie z procedurą opisaną w pkt 11 SIWZ,

7.1.3 W zakresie w części IV: kryteria kwalifikacji JEDZ, Wykonawca wypełnienia sekcję w części, tj.: ogólne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji), co pozwala Wykonawcy na niewypełnieniu dalszych pól odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji) określonych przez Zamawiającego.

7.1.4 Przy wypełnianiu formularza JEDZ Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypełniania zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/data/assets/pdf_file/0014/31361/JEDZ-instrukcja.pdf

7.2 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), dotyczy:

1) Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 oraz 8 Pzp, część IV poprzez wypełnienie tylko sekcji - alpha.

2) podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 oraz 8 Pzp, część IV poprzez wypełnienie tylko sekcji - alpha.

7.3 Dokumenty potwierdzające udostępnienie Wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach określonych w art. 22a Pzp - jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów.

7.4 Na potwierdzenie, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów (zobowiązań), z których będzie wynikać:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) oraz czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi których wskazane zdolności dotyczą.

7.5 Wzór zobowiązania, o którym mowa w pkt 7.4, stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

8. Oświadczenie wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

8.1 oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, do której przynależy inny wykonawca składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą biorącym udział w przedmiotowym postępowaniu. Oświadczenie musi zawierać numer postępowania oraz oznaczenie części, której oferta dotyczy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca, wraz ze złożeniem oświadczenia, może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych przed udzieleniem zamówienia

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów oraz oświadczeń wyszczególnionych w pkt 9.1 oraz 9.2 niniejszej SIWZ.

9.1 w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego (odpowiednio do warunku określonego w pkt 6.2 ppkt 1 lit. b), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;

9.2 w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

1) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

2) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu,

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat,

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności,

lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 oraz 21 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

6) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG).

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności przedmiotowych dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty a w przypadku wskazania przez wykonawcę, że przedmiotowe dokumenty znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający skorzysta z posiadanych dokumentów, o ile są one nadal aktualne.

7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

9.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.2 ppkt 1 oraz ppkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

2) zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 9.2 ppkt 4 (informacje z Krajowego Rejestru Karnego) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

c.d. w sekcji VI.3)

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

 

Skrócenie terminu składania ofert wynika z powodu zaistnienia stanu pilnej konieczności, tj. zapewnienia ciągłości stałej obsługi infrastruktury technicznej w budynkach Zamawiającego, bez której nie da się zapewnić pacjentom przebywającym w Szpitalu należytego bezpieczeństwa i których skutki mogłyby mieć negatywne konsekwencje związane z zagrożeniem zdrowia i życia czy zaistnieniem istotnych szkód w mieniu Zamawiającego. W tym konkretnym stanie faktycznym z uwagi na charakter przedmiotowej usługi (konieczność zapewnienia stałej obsługi) świadczenie nie może zostać przerwane, ponieważ realizacja przedmiotu zamówienia ma szczególne znaczenie dla dobra ogółu społeczeństwa, obejmując zarówno względy społeczne jak i organizacyjne Zamawiającego. Utrzymanie terminu składania ofert o którym mowa w art. 43 ust. 2 ustawy Pzp, uniemożliwiłoby zachowanie ciągłości obsługi infrastruktury szpitalnej, przez co mógłby ucierpieć szeroko pojęty interes społeczny oraz interes Zamawiającego.

 

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/07/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/07/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pawilon H, pok. 107, Warszawa, ul. Cegłowska 80.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

3) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.2 ppkt 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.4 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.5 Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 9.2 od ppkt 1 do ppkt 7, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

9.6 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

9.7 Wszystkie oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące Podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia wskazane w zdaniu poprzedzającym, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

9.8 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

2) Pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt 1 powinno jednoznacznie wskazywać:

a) jakiego postępowania dotyczy;

b) jacy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia;

c) podmiot pełniący funkcję pełnomocnika;

d) jakie czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.

3) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców.

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego dane należy podać w formularzu Oferty, ze skutkiem dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

6) Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, czyli dokumenty, o których mowa w pkt 9.2 od ppkt 1 do ppkt 7 SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

9.9 Inne wymagane dokumenty, składane przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:

1) dowód wniesienia wadium (12.1 Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej; 3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

14/06/2018

Metadane

Data publikacji : 18.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Szpital Bielański w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Harowicz Dział Zamówień Publicznych

Opcje strony

do góry