Szpital Bielański w Warszawie

ZP-66/2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę produktów leczniczych

Ogłoszenie nr 617592-N-2018 z dnia 2018-09-17 r.
 

Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 1229869700000, ul. ul. Cegłowska  80 , 01809   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 690 247, e-mail zp@bielanski.med.pl, faks 228 341 820.
Adres strony internetowej (URL): www.bielanski.med.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bielanski.bip-e.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bielanski.bip-e.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80, pawilon H, pokój 106

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie
Numer referencyjny: ZP-66/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje 56 pakietów. Pakiet nr Nazwa międzynarodowa Postać farmaceutyczna/ Dawka J. m. Ilość Kod CPV 1 Aciclovir tabl. 0,2 g tabl. 2 700 33651400-2 2 Aciclovir proszek do przygotowania roztworu do infuzji 0.25 g fiol. 1 250 33651400-2 3 Acidum ursodeoxycholicum kaps. 0,25 g (Zamawiający nie wyraża zgody na tabletki powlekane) kaps. 2 000 33612000-3 4 Adalimumab roztwór do wstrzykiwań 0,04 g/0.08 ml ampułkostrzykawka 0,8 ml amp. strz. 60 33652300-8 5 Alprostadil roztwór do wstrzykiwań 0.0005 g/ml ampułka 1 ml amp. 125 33622100-7 6 Antazolinum inj. (roztwór) 0.05 g/ml amp. amp. 200 33675000-2 7 Anti-RH0(D) immune globulin roztwór do wstrzykiwań 0.0003g/2 ml (1500 IU), ampułkostrzykawka 2 ml amp. strz. 100 33651520-9 8 Aqua pro iniectione rozpuszczalnik 10 ml amp. 20 000 33692100-8 9 Atracurii besilas roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 0.01 g/ml amp. 5 ml amp. 50 33632200-1 10 Betahistine tabl. 0.008 g tabl. 8 000 33661700-8 11 Bisacodyl czopki 0.01 g czop. 500 33613000-0 12 Bisoprolol tabl. lub tabl. powl.0.0025 g tabl. 15 000 33622600-2 13 Bisoprolol tabl. lub tabl. powl.0.005 g tabl. 15 000 33622600-2 14 Cabergoline tabl. 0.0005 g tabl. 50 33641200-7 15 Calcium carbonate kaps. 0.4 g Ca 2+ kaps. 8 000 33617000-8 16 Carbetocin roztwór do wstrzykiwań 0.0001 g/ml, ampułka 1 ml fiol. 125 33642100-3 17 Cefepime proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 1 g fiol. 100 33651100-9 18 Cefuroxime axetil tabl. lub tabl. powl. 0.5 g tabl. 700 33651100-9 19 Chloramphenicolum maść 0.01 g/g 5 g 50 33631400-6 20 Chloramphenicolum maść 0.02 g/g 5 g 120 33631400-6 21 Ciprofloxacin tabl. powl. 0.5 g tabl. 3 000 33651100-9 22 Cloxacillin proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 g fiol. 750 33651100-9 23 Collagenasum maść 1.2 j.m./g tuba 20 g 20 g 90 33631200-4 24 Dexamethasone roztwór do wstrzykiwań 0,004 g/ml 1 ml amp. 2 500 33642200-4 25 Dexamethasone roztwór do wstrzykiwań 0,004 g/ml 2 ml amp. 1 800 33642200-4 26 Diclofenac czopki 0.1 g czop. 3 000 33632100-0 27 Dimethyl fumarate kaps. dojelitowe twarde 0.12 g kaps. 140 33661500-6 28 Dimethyl fumarate kaps. dojelitowe twarde 0.24 g kaps. 9 520 33661500-6 29 Dimeticonum krople 0,02 g/kroplę butelka 50 33612000-3 30 Dimetindeni maleas krople doustne 0,001 g/ml 20 ml preparat do stosowania u dzieci poniżej 12 m. ż. butelka 50 33675000-2 31 Doxazosin tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 0.004 g tabl. 1 200 33622200-8 32 Doxycyclinum inj. iv. (roztwór) 0,1g / 5ml amp. 100 33651100-9 33 Erythromycin maść do oczu 0.005g/g tuba 3.5 g 3.5 g 25 33662100-9 34 Etamsylatum inj. (roztwór) 0.25 g/2 ml amp. 900 33621200-1 35 Ethyl chloride aerozol na skórę 70 g 70 g 80 33661100-2 36 Fenoterolum + Ipratropii bromidum roztwór do inhalacji z nebulizatora ( 0.0005 g + 0.00025 g)/ml butelka 20 ml 20 ml 250 33670000-7 37 Ferrosi sulfas tabl. o przedłużonym działaniu 0.105 g Fe2+ tabl. 4 500 33621300-2 38 Fludrocortisonum, Gramicidinum, Neomicinum zawiesina do oczu i uszu (2500j.m.+25j.m.+1mg)/ml butelka 5 ml 5 ml 40 33662100-9 39 Flupentixolum tabl. powl. lub draż. 0.003 g draż. 250 33661500-6 40 Hyoscine butylbromide roztwór do wstrzykiwań 0,02 g/ml amp. 3 500 33612000-3 41 Infliximab proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji 0.1 g, produkt leczniczy refundowany w ramach programu lekowego: Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna, Indukcja remisji wrzodziejącego zapalenia jelita grubego fiol. 55 33652300-8 42 Levofloxacin roztwór do infuzji 0,5 g/100 ml fiol. 200 33651100-9 43 Lidocainum hydrochloridum żel znieczulający do stosowania w anestezjologii i laryngologii 0,02 g/g 30 g 600 33661100-2 44 Lidocainum hydrochloridum żel znieczulający do stosowania w urologii 0,02 g/g 30 g + kaniula 2 800 33661100-2 45 Linezolid roztwór do infuzji 0,6 g / 300 ml worek 400 33651100-9 46 Mesalazine zawiesina doodbytnicza 1 g/100 ml wlewka 21 33614000-7 47 Metformin tabletki o przedłużonym uwalnianiu 1 g tabl. 240 33615000-4 48 Metformin tabletki o przedłużonym uwalnianiu 0.5 g tabl. 240 33615000-4 49 Metformin tabletki o przedłużonym uwalnianiu 0.75 g tabl. 240 33615000-4 50 Metformin tabl. 1 g tabl. 3 000 33615000-4 51 Potassium chloride syrop 0.391 g K⁺/5 ml, butelka 150 ml 150 ml 5 33617000-8 52 Prothrombinum multiplex humanum proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m. zest. 3 33621100-0 53 Silikony: Dimeticonum lub Simeticonum kaps. 0.05 g lub 0.04 g kaps. 1 000 33612000-3 54 Somatostatin proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 0.003 g fiol. 30 33642100-3 55 Thiamine, Pyridoxine, Cyanocobalamin tabletki powlekane 0.1 g + 0.2 g + 0.0002 g tabl. 400 33616000-1 56 Tigecyclinum proszek do przygotowania roztworu do infuzji 0.05 g, fiolka 5 ml fiol. 300 33651100-9

II.5) Główny kod CPV: 33600000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 790367,00
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-07-19

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada i udokumentuje uprawnienia do hurtowego obrotu lekami.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
koncesja/ zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Oświadczenie, że zaoferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają aktualne świadectwa rejestracji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. - Prawo Farmaceutyczne, i że świadectwa zostaną udostępnione na każde żądanie Zamawiającego. 2. Oświadczenie, że oferowane produkty lecznicze posiadają aktualne karty charakterystyki i zostaną udostępnione je na każde żądanie Zamawiającego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, do której przynależy inny wykonawca składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-25, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 

 

 

Metadane

Data publikacji : 17.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Szpital Bielański w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Janusz Kurek

Opcje strony

do góry