Szpital Bielański w Warszawie

ZP-04/2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę produktów leczniczych

Ogłoszenie nr 501031-N-2019 z dnia 2019-01-07 r.
 

Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 1229869700000, ul. ul. Cegłowska  80 , 01809   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 690 247, e-mail zp@bielanski.med.pl, faks 228 341 820.
Adres strony internetowej (URL): www.bielanski.med.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bielanski.bip-e.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bielanski.bip-e.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80, pawilon H, pokój 106

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie
Numer referencyjny: ZP-04/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Pakiet Numer Nazwa międzynarodowa Postać farmaceutyczna/ Dawka J. m. Ilość Kod CPV 1 Anti Rh0 (D) immune globulin human roztwór do wstrzykiwań 0.0003g/2 ml (1500 IU), ampułkostrzykawka amp.strz. 150 33651520-9 2 Bupivacainum + Epinephrinum inj. (roztwór) 0.005 g + 0.005 mg/ml, fiolki 20 ml fiol. 400 33661100-2 3 Clindamycin roztwór do wstrzykiwań i infuzji 0,3 g/2 ml amp. 3 500 33651100-9 4 Dalteparin roztwór do wstrzykiwań podskórnych 2500 j.m. aXa/0,2 ml, ampułkostrzykawka 0,2 ml amp. 950 33621100-0 5 Dalteparin roztwór do wstrzykiwań podskórnych 5000 j.m. aXa/0,2 ml, ampułkostrzykawka 0,2 ml amp. 4 600 33621100-0 6 Dalteparin roztwór do wstrzykiwań podskórnych 7500 j.m. aXa/0,3 ml, ampułkostrzykawka 0,3 ml amp. 170 33621100-0 7 Dobutamine koncentrat lub proszek do sporządzania roztworu do infuzji 0.25 g fiol. 800 33622100-7 8 Flupentixolum inj. (roztwór) 0,02 g/ml amp. 55 33661500-6 9 Formoterol proszek do inhalacji w kapsułce 0,000012 g kaps. 1 200 33670000-7 10 Fosfomycinum, Trometamolum granulat do przyg. roztworu doustnego 3,0 g sasz. 80 33651100-9 11 Ibandronic acid roztwór do wstrzykiwań 0,001 g/ml ampułkostrzykawka 3 ml amp.strz. 5 33632000-9 12 Ibuprofen roztwór doustny 0.2 g/5 ml, zarejestrowany od 3 miesiaca życia, butelka 100 g szt. 80 33632100-0 13 Immunoglobulinum hepatitis B immunoglobulin human inj. i.m. 200 j.m./ml amp. 15 33651520-9 14 Ketoprofenum kaps. 0,05 g kaps. 6 200 33632100-0 15 Ketoprofenum kaps. lub tabl. powl. 0,1 g tabl. 1 600 33632100-0 16 Levofloxacin roztwór do infuzji 0,5 g/100 ml fiol. 300 33651100-9 17 Levosimendan koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2.5 mg/ml, fiolka 5 ml fiol. 5 33622100-7 18 Lidocaine inj. (roztwór) 0,01 g/ml 2 ml amp. 1 000 33661100-2 19 Lidocaine inj. (roztwór) 0,02 g/ml 2 ml amp. 3 100 33661100-2 20 Lidocaine + Norepinephrinum inj. (roztwór) 0.02 g + 0.000025 g/ml 2 ml amp. 1 400 33622100-7 21 Magnesii sulfas inj. (roztwór) 0,2 g/ml 10 ml amp. 2 000 33692000-7 22 Metamizole roztwór do wstrzykiwań 1 g/2 ml amp. 5 400 33661200-3 23 Metamizole roztwór do wstrzykiwań 2,5 g/5 ml, produkt posiadający w ChPL maksymalną dawkę dobową 5 g, zgodną ze standardami leczenia bólu pooperacyjnego amp. 12 000 33661200-3 24 Methylprednisolonum proszek i rozp. do sporz. roztworu do wstrzykiwań 0,5 g fiol. 188 33642200-4 25 Methylprednisolonum proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzykiwań 0,04 g fiol. 90 33642200-4 26 Milrinonum roztwór do wstrzykiwań i.v. 0.001 g/ml ampułka 10 ml amp. 10 33622000-6 27 Nadroparin inj. sc/i.v. 2850 j.anti-Xa/0,3 ml amp.strz. 4 700 33621100-0 28 Nadroparin inj. sc/i.v. 3800 j.anti-Xa/0,4 ml amp.strz. 7 000 33621100-0 29 Nadroparin inj. sc/i.v. 5700 j.anti-Xa/0,6 ml amp.strz. 6 000 33621100-0 30 Nadroparin inj. sc/i.v. 7600 j.anti-Xa/0,8 ml amp.strz. 1 200 33621100-0 31 Nadroparin roztwór do wstrzykiwań 9 500 j.m. AXa/ml (47 500 j.m. AXa/5 ml), zestaw zawierający fiol. 5 ml, 1 szt. spike i 10 szt. strzykawek fiol. 1 000 33621100-0 32 Natrii chloridum inj. iv. (koncentrat) 0,1 g/ml 10 ml amp. 2 500 33692100-8 33 Natrii dihydrophosphas, Natrii hydrophosphas roztwór do wlewów doodbytniczych (0,16 g + 0,06 g)/ml 150 ml szt. 450 33613000-0 34 Natrii hydrogenocarbonas roztwór do wstrzykiwań 84 mg/ml ampułka 20 ml amp. 1 300 33692000-7 35 Nebivololum tabl. 0.005 g tabl. 4 480 33622600-2 36 Norepinephrinum roztwór do wlewu i.v. 0,001 g/ml amp. 1 ml amp. 150 33622100-7 37 Norepinephrinum roztwór do wlewu i.v. 0,001 g/ml amp. 4 ml amp. 4 000 33622100-7 38 Octreotidum inj. (roztwór) 0,0001 g/ml amp. 100 33642100-3 39 Olanzapine proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 0.01g fiol. 25 33661500-6 40 Omeprazole kaps. 0,01 g kaps. 840 33611000-6 41 Ondansetron inj. iv. (roztwór) 0,004 g/2 ml amp. 2 100 33612000-3 42 Oxytocinum roztwór do infuzji 5 IU/ml, ampułka 1 ml, zamawiający wymaga produktu przechowywanego w temperaturze pokojowej amp. 1 700 33642100-3 43 Paracetamol roztwór doustny 100 mg/ml poj. 60 ml szt. 20 33661200-3 44 Phenytoinum inj. (roztwór) 0,25 g/5 ml amp. 270 33661300-4 45 Piracetam inj. im./iv. 1 g/5 ml amp. 190 33661600-7 46 Piracetamum inj. iv. 12 g/60 ml flakon 280 33661600-7 47 Prednisonum tabl. 0.01 g tabl. 1 200 33642200-4 48 Prednisonum tabl. 0.02 g tabl. 2 000 33642200-4 49 Prednisonum tabl. 0.005 g tabl. 2 500 33642200-4 50 Sodium polystyrene sulfonate proszek do przyg. zawiesiny 1,42 g jonów sodu/15 g, pojemnik 454 g szt. 10 33690000-3 51 Sodium valproate inj. iv. 0,4 g fiol. 520 33661300-4 52 Sodium valproate + Valproic acid tabl. powl. retard 0,3 g tabl. 3 900 33661300-4 53 Sodium valproate + Valproic acid tabl. powl. retard 0,5 g tabl. 6 000 33661300-4 54 Sodium valproate + Valproic acid granulat o przedłużonym uwalnianiu 0.3333 g + 0.14514 g/ saszetkę sasz. 9 000 33661300-4 55 Somatostatin proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 0.003 g fiol. 40 33642100-3 56 Spironolactone tabl. 0,025 g tabl. 8 000 33622300-9 57 Terlipressinum inj. 0,00012 g/ml ampułka 8.5 ml amp. 80 33642100-3 58 Theophyllinum inj. (roztwór) do wlewu i.v. 0,0012 g/ml 250 ml 250 ml 800 33670000-7 59 Thiamazolum tabl. powl. 0,005 g tabl. 2 000 33642300-5 60 Ticagrelor tabl.powl. 0.09 g tabl. 1 120 33621100-0 61 Ticagrelor tabl.ulegające rozpadowi w jami ustnej 0.09 g tabl. 1 120 33621100-0 62 Tigecyclinum proszek do przygotowania roztworu do infuzji 0.05 g, fiolka 5 ml fiol. 200 33651100-9 63 Tramadolum roztwór do wstrzykiwań 0.05 g/ml, ampułka 2 ml amp. 7 500 33661200-3 64 Tramadolum roztwór do wstrzykiwań 0.05 g/ml, ampułka 1 ml amp. 2 100 33661200-3 65 Tramadolum kaps. 0.05 g kaps. 8 500 33661200-3 66 Urapidil roztwór do wstrzykiwań 0,005 g/ml, ampułka 5 ml 5 amp. 1 300 33622200-8 67 Valsartan kaps. lub tabl. powl. 0.16 g 28 tabl. 1 680 33622800-4 68 Zuclopenthixol inj. (roztwór) 0,2 g/ml 10 amp. 20 33661500-6

II.5) Główny kod CPV: 33600000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 563856,00
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-07-19

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: posiadania uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada i udokumentuje uprawnienia do hurtowego obrotu lekami. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia”.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 PZP.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
koncesja/ zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Oświadczenie, że zaoferowane w przetargu produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają aktualne świadectwa rejestracji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. - Prawo Farmaceutyczne, i że świadectwa zostaną udostępnione na każde żądanie Zamawiającego. 2. Oświadczenie, że wykonawca posiada aktualne karty charakterystyki zaoferowanych produktów leczniczych i udostępni je na każde żądanie Zamawiającego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
8.1 oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, do której przynależy inny wykonawca składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-15, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 

 

 

Metadane

Data publikacji : 07.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Szpital Bielański w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Janusz Kurek

Opcje strony

do góry