Szpital Bielański w Warszawie

ZP-55/2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę produktów leczniczych

Ogłoszenie nr 568102-N-2019 z dnia 2019-07-02 r.
 

Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 12298697000000, ul. ul. Cegłowska  80 , 01-809  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 690 247, e-mail zp@bielanski.med.pl, faks 228 341 820.
Adres strony internetowej (URL): www.bielanski.med.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bielanski.bip-e.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bielanski.bip-e.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80, pawilon H, pokój 106

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie
Numer referencyjny: ZP-55/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 32 pakiety PAKIET 1 - IMMUNOGLOBULINY I L.p. Nazwa międzynarodowa Postać farmaceutyczna/ Dawka J. m. Ilość 6 m-cy Kod CPV poz.1 Immunoglobulinum humanum normale roztwór do infuzji 2.5 g/50 ml, z zarejestrowanym wskazaniem do stosowania w CIDP - przewlekłej demielinizacyjnej polineuropatii zapalnej 50 ml 20 33651520-9 poz. 2 Immunoglobulinum humanum normale roztwór do infuzji 5 g/100 ml, z zarejestrowanym wskazaniem do stosowania w CIDP - przewlekłej demielinizacyjnej polineuropatii zapalnej 100 ml 234 33651520-9 poz. 3 Immunoglobulinum humanum normale roztwór do infuzji 10 g/200 ml, z zarejestrowanym wskazaniem do stosowania w CIDP - przewlekłej demielinizacyjnej polineuropatii zapalnej 200 ml 167 33651520-9 PAKIET 2 - IMMUNOGLOBULINY II L.p. Nazwa międzynarodowa Postać farmaceutyczna/ Dawka J. m. Ilość 6 m-cy Kod CPV poz.1 Immunoglobulinum humanum normale roztwór do infuzji 1 g/ 10 ml, z zarejestrowanym wskazaniem w wieloogniskowej neuropatii ruchowej fiol. 4 33651520-9 poz. 2 Immunoglobulinum humanum normale roztwór do infuzji 20 g/ 200 ml, z zarejestrowanym wskazaniem w wieloogniskowej neuropatii ruchowej fiol. 4 33651520-9 poz. 3 Immunoglobulinum humanum normale proszek do sporządzania roztworu do infuzji 6 g, z zarejestrowanym wskazaniem w miastenii fiol. 15 33651520-9 PAKIET 3 - IMMUNOGLOBULINY III L.p. Nazwa międzynarodowa Postać farmaceutyczna/ Dawka J. m. Ilość 6 m-cy Kod CPV poz. 1 Anti Rh0 (D) immune globulin human roztwór do wstrzykiwań 0.00015 g/ml (750 IU), ampułka amp. 50 33651520-9 poz. 2 Anti Rh0 (D) immune globulin human roztwór do wstrzykiwań 0.00005 g/ml (250 IU), ampułka amp. 7 33651520-9 PAKIET 4 - INSULINY L.p. Nazwa międzynarodowa Postać farmaceutyczna/ Dawka J. m. Ilość 18 m-cy Kod CPV poz.1 Insulin aspart roztwór do wstrzykiwań we wkładzie 100 j.m./ml, wkład 3 ml wkł. 1 200 33615100-5 poz. 2 Insulin aspart zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie 100 j.m/ml, wkład 3 ml, dwufazowy analog insuliny: insulina apart z insuliną aspart krystalizowaną z protaminą w stosunku 30/70 wkł. 60 33615100-5 poz. 3 Insulin aspart zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie 100 j.m/ml, wkład 3 ml, dwufazowy analog insuliny: insulina apart z insuliną aspart krystalizowaną z protaminą w stosunku 30/50 wkł. 60 33615100-5 poz. 4 Insulin detemir roztwór do wstrzykiwań we wkładzie 100 j.m./ml, wkład 3 ml wkł. 20 33615100-5 poz. 5 Insulin glargine roztwór do wstrzykiwań we wkładzie 100 j.m./ml, wkład 3 ml wkł. 150 33615100-5 poz. 6 Insulin human, Insulin biphasic injection zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie 100 j.m/ml, wkład 3 ml, co odpowiada 300 j.m. insuliny dwufazowej w proporcjach 50% ins. rozpuszczalnej i 50% ins. izofanowej wkł. 60 33615100-5 poz. 7 Insulin human, Insulin neutral injection roztwór insuliny ludzkiej rozpuszczalnej do wstrzykiwań 100 j.m./ml, fiolka 10 ml fiol. 150 33615100-5 poz. 8 Insulin inj.neutralis lisprum roztwór do wstrzykiwań we wkładzie 100 j.m./ml, wkład 3 ml, szybkodziałający analog insuliny ludzkiej wkł. 200 33615100-5 poz. 9 Insulinum humanum roztwór insuliny ludzkiej rozpuszczalnej do wstrzykiwań we wkładzie 100 j.m./ml, wkład 3 ml wkł. 1 300 33615100-5 poz. 10 Insulin humanum isophanum zawiesina insuliny ludzkiej izofanowej (NPH) do wstrzykiwań we wkładzie 100 j.m/ml, wkład 3 ml, wkł. 1 000 33615100-5 poz. 11 Insulinum injectio neutralis, Ins. isophanum zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie 100 j.m/ml, wkład 3 ml, co odpowiada 300 j.m. insuliny dwufazowej w proporcjach 30% ins. rozpuszczalnej i 70% ins. izofanowej wkł. 160 33615100-5 Uwaga: w pozycjach 5, 6, 9, 10 i 11 Wykonawca jest zobligowany do zaoferowania Zamawiającemu po dwa różne produkty lecznicze od dwóch różnych producentów, które spełniają zapisy siwz, w ilościach po połowie z kolumny określającej ilość na 18 m. PAKIET 5 - RISPERIDON L.p. Nazwa międzynarodowa Postać farmaceutyczna/ Dawka J. m. Ilość 18 m-cy Kod CPV poz.1 Risperidone mikrokapsułki o przedł. uwalnianiu i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzyknięć 25 mg - zestaw zestaw 10 33661500-6 poz. 2 Risperidone mikrokapsułki o przedł. uwalnianiu i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzyknięć 37,5 mg - zestaw zestaw 20 33661500-6 poz. 3 Risperidone mikrokapsułki o przedł. uwalnianiu i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzyknięć 50 mg - zestaw zestaw 60 33661500-6 PAKIET 6 - TICAGRELOR L.p. Nazwa międzynarodowa Postać farmaceutyczna/ Dawka J. m. Ilość 18 m-cy Kod CPV poz. 1 Ticagrelor tabl. powl. 0.09 g tabl. 8 960 33621100-0 poz. 2 Ticagrelor tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej. 0.09 g tabl. 4 480 33621100-0 Pakiet numer Nazwa międzynarodowa Postać farmaceutyczna/ Dawka J. m. Ilość 18 m-cy Kod CPV 7 Benzocainum + extr. plant. czopki czop. 2 640 33622500-1 8 Betamethasonum roztwór do wstrzykiwań 0.004 g/ml, amp. 1 ml amp. 5 500 33642200-4 9 Cholecalciferolum tabl. lub tabl. powl. 1000 j.m. tabl. 40 000 33616000-1 10 Duloxetine kaps. dojel. 0.06 g kaps. 560 33661700-8 11 Duloxetine kaps. dojel. 0.03 g kaps. 1 428 33661700-8 12 Ethanolum, chlorhexidinum digluconicum płyn do stosowania na skórę o składzie: ethanolum (760 g/l) 65 g i chlorhexidinum digl. 0.5 g/100 g, opakowanie 1 l op. 150 33631600-8 13 Formaldehydum 4% płyn 1 kg, buforowany, op. 3 000 33692600-3 14 Glyceryl trinitrate roztwór do infuzji 0.001 g/ml, ampułka 10 ml amp. 3 000 33622100-7 15 Ibuprofen roztwór do wstrzykiwań 0.005 g/ml ampułka 2 ml amp. 24 33622100-7 16 Ranitidinum inj. roztwór do wlewu 0,05 g/100 ml flak. 3 000 33611000-6 17 Thiethylperazinum inj. (roztwór) 0,0065 g/ml amp. 2 000 33675000-2 18 Zoledronic acid koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji 0.004 g/5 ml fiol. 50 33632000-9 19 Zoledronic acid roztwór do infuzji 0.005 g flakon 100 ml fiol. 80 33632000-9 20 Nifuratel, nystatine globulki dopochwowe o składzie 0.5 g nifuratelu i 200 000 j.m. nystatyny glob. 1200 33641100-6 21 Sugammadex roztwór do wstrzykiwań 0.1 g/ml, ampułka 2 ml fiol. 50 33661300-4 22 Azithromycin granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 0.02 g/ml butelka 20 ml op. 15 33651100-9 23 Azithromycin granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 0.04 g/ml butelka 20 ml op. 30 33651100-9 24 Cefalexin kaps. 0.5 g kaps. 360 33651100-9 25 Clindamycin tabl. 0.3 g tabl. 3 600 33651100-9 26 Erythromycin tabl. powl. 0.2 g tabl. 3 200 33651100-9 27 Erythromycin Lactobionate liofilizat do sporządzania roztworu do wlewu i.v. 0.3 g fiol. 2 000 33651100-9 28 Gentamicinum roztwór do wstrzykiwań i.v., i.m. oraz wlewu kroplowego 0,04 g/ml, ampułka 2 ml lub roztwór do infuzji 0.001 g/ml, butelka 80 ml szt. 4 000 33651100-9 29 Nystatin tabletki dojelitowe 0.5 mln j.m. tabl. 720 33614000-7 30 Apixabanum tabl.powl. 0.0025 g tabl. 3000 33621100-0 PAKIET 31 - PALIPERIDONUM L.p. Nazwa międzynarodowa Postać farmaceutyczna/ Dawka J. m. Ilość 12 m-cy Kod CPV poz.1 Paliperidonum zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu 0.075 g szt. 2 33661500-6 poz. 2 Paliperidonum zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu 0.1 g szt. 48 33661500-6 poz. 3 Paliperidonum zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu 0.15 g szt. 48 33661500-6 PAKIET 32 - OLANZAPINUM L.p. Nazwa międzynarodowa Postać farmaceutyczna/ Dawka J. m. Ilość 18 m-cy Kod CPV poz.1 Olanzapinum proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu 0.21 g zest. 36 33661500-6 poz. 2 Olanzapinum proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu 0.3 g zest. 36 33661500-6

II.5) Główny kod CPV: 33600000-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 927268,00
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  18   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1) posiadania uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2) koncesja/ zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
8. Oświadczenie, że zaoferowane w przetargu produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają aktualne świadectwo rejestracji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. - Prawo Farmaceutyczne, i że świadectwa zostaną udostępnione na każde żądanie Zamawiającego. 9. Oświadczenie, że wykonawca posiada aktualne karty charakterystyki zaoferowanych produktów leczniczych i udostępni je na każde żądanie Zamawiającego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
8.1 oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, do której przynależy inny wykonawca składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-10, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 

 

 

Metadane

Data publikacji : 02.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Szpital Bielański w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Iwona Jasińska

Opcje strony

do góry