Szpital Bielański w Warszawie

ZP-33/2016 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj poczty pneumatycznej w Szpitalu Bielańskim w Warszawie

Warszawa: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj poczty pneumatycznej w Szpitalu Bielańskim w Warszawie (ZP-33/2016)
Numer ogłoszenia: 45367 - 2016; data zamieszczenia: 22.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5690247, faks 022 8341820.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielanski.bip-e.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj poczty pneumatycznej w Szpitalu Bielańskim w Warszawie (ZP-33/2016).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach przedmiotowego zadania wykonawca na podstawie Programu Funkcjonalno- Użytkowego (PFU) zaprojektuje i wykona roboty ogólnobudowlane i montażowe, tj. instalację i uruchomienie systemu poczty pneumatycznej w Szpitalu Bielańskim. Zakres zamówienia określono w Programie Funkcjonalno- Użytkowym - stanowiącymi załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.21.30.00-2, 51.51.14.00-1, 71.32.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.35.00.00-5, 44.16.10.00-6, 44.16.22.00-5, 45.31.62.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 4 000,00 zł. (słownie: cztery tysiące i 00/100 złotych). W przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN, na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać. Za spełnienie warunku określonego w pkt 6.2.1 SIWZ, Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o którym mowa w pkt 7.1.1 SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone), polegające na wykonaniu instalacji systemu poczty pneumatycznej o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 zł. (brutto), każda. W przypadku gdy w zamówieniu przedstawionym przez wykonawcę jako spełniające warunek, rozliczenie za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, wykonawca dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP. Za spełnienie warunku określonego w pkt 6.2.2 SIWZ, Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i dokumentów, o których mowa w pkt 7.1.2, 7.1.3 SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać. Za spełnienie warunku określonego w pkt 6.2.3 ppkt 1 SIWZ, Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1.1 SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, co najmniej: a. 1 osobą przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. b. 1 osobą zdolną do pełnienie funkcji kierownika robót o następujących kwalifikacjach: - łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia uzyskania uprawnień budowlanych), w tym pełnienie funkcji kierownika robót lub budowy przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej, której przedmiotem były roboty konstrukcyjno - budowlane. - posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie konstrukcji budowlanych, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; c. 1 osobą zdolną do pełnienie funkcji kierownika robót elektrycznych o następujących kwalifikacjach: - łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego ( liczonego od dnia uzyskania uprawnień budowlanych), w tym pełnienie funkcji kierownika robót przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej, której przedmiotem były roboty polegające na wykonaniu instalacji elektrycznej. - posiadać uprawnienia do kierowania robotami branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.). Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, powinien posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza odstąpienie od tego wymogu wyłącznie w przypadku gdy: wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien być biegłym bezbłędnym i jednoznacznym w tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Za spełnienie warunku określonego w pkt 6.2.3 ppkt 2 SIWZ, Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i dokumentów, o których mowa w pkt 7.1.4 i 7.1.5 SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 100 000,00 zł. W przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN, na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP. Za spełnienie warunku określonego w pkt 6.2.4 ppkt 2 SIWZ, Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i dokumentów, o których mowa w pkt 7.1.6. SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał, co najmniej dwie roboty budowlane (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone), polegające na wykonaniu instalacji systemu poczty pneumatycznej o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 zł. (brutto), każda;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 94
 • 2 - Okres gwarancji - 6

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuści zmianę umowy dotyczącą przedmiotu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: a. zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana ta będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, b. zmian wynikających z przepisów prawa. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji w przypadku: a. zaistnienia nieprzewidzianych utrudnień, związanych z konstrukcją budynku, b. wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie, w szczególności gdy zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może być wymuszona nie dotrzymaniem terminów przekazania pomieszczeń przez Zamawiającego, w których będą realizowane prace budowlane, będące przedmiotem niniejszego postępowania, c. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, d. w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia, e. w razie udzielenia zamówienia dodatkowego zgodnie z art. 67 ust. l pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, o okres wykonania zamówienia dodatkowego. f. ze względów technologicznych związanych ze specyfiką procesu budowlanego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bielanski.bip-e.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SP ZOZ, Dział Zamówień Publicznych, ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa, Pawilon H, pokój 106.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SP ZOZ, Dział Zamówień Publicznych, ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa, Pawilon H, pokój 106.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metadane

Data publikacji : 22.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Szpital Bielański w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Harowicz
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Harowicz Dział Zamówień Publicznych

Opcje strony

do góry