Szpital Bielański w Warszawie

http://bielanski.bip-e.pl/sbw/zarzad-szpitala/zastepcy-dyrektora/zastepca-dyrektora-ds-l/kompetencje/262,Kompetencje.html
2021-10-19, 18:04
(wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Bielańskiego)

Paragraf 17

1. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa odpowiada w Szpitalu za prawidłową organizację, porządek i jakość opieki zdrowotnej oraz procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a także inne sprawy związane z lecznictwem oraz rozpatruje skargi, zażalenia oraz uwagi pacjentów.

2. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa odpowiada m. in. za:
- realizację przez Szpital jako zleceniobiorcę zadań i programów zdrowotnych, umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób
ubezpieczonych, w tym procedur wysokospecjalistycznych, oraz umów zawartych z innymi podmiotami na udzielanie świadczeń
zdrowotnych,
- bezpłatne udzielanie przez Szpital świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów art. 165 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym finansowanych z budżetu państwa,
- za udzielanie świadczeń zdrowotnych w każdym przypadku, jeżeli osoba zgłaszająca się do Szpitala potrzebuje natychmiastowego
udzielenia tych świadczeń ze względu na zagrożenie życia albo zdrowia,
- racjonalne wykorzystanie zasobów przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

3. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa nadzoruje realizację umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych przez Szpital, jako zleceniodawcę z:
a) publicznymi zakładami opieki zdrowotnej;
b) niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej;
c) osobami wykonującymi zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki;
d) grupowymi praktykami lekarskimi i grupowymi praktykami pielęgniarskimi;
e) osobami legitymującymi się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w
określonej dziedzinie medycyny

4. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa wspólnie z Główną Księgową podpisuje w imieniu Szpitala umowy w zakresie udzielania oraz zamawiania świadczeń zdrowotnych oraz transportu sanitarnego przez Szpital, a także darowizny na rzecz Szpitala sprzętu i aparatury medycznej oraz leków i materiałów medycznych, do wartości nie przekraczającej 30000 EURO.

5. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa nadzoruje jednostki i komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy wchodzące w skład pionu działalności podstawowej (lecznictwa), w ścisłej współpracy z przełożoną pielęgniarek Szpitala.

Metadane

Data publikacji : 02.03.2005
Podmiot udostępniający informację:
Szpital Bielański w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Bela

Opcje strony