Biuletyn Informacji Publicznej Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację Szpitala Bielanskiego w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80 tj: a) Modernizacja Oddziału Neurologicznego - część nr 1, b) Modernizacja Oddziału Laryngologicznego - część nr 2. - Zamówienia publiczne - Archiwum - Szpital Bielański w Warszawie

Szpital Bielański w Warszawie
Ostatnia aktualizacja strony: 22.05.2018, 15:02

Zamówienia publiczne - Archiwum

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację Szpitala Bielanskiego w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80 tj: a) Modernizacja Oddziału Neurologicznego - część nr 1, b) Modernizacja Oddziału Laryngologicznego - część nr 2.

 

                              Ogłoszenie o zamówieniu                       ZP-400

  Zamieszczanie obowiązkowe                    [X]

  Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego     [X]       Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)    

Zawarcia umowy ramowej 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów

Nazwa: Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

Adres pocztowy: ul. Cegłowska 80

Miejscowość: Warszawa

 

Kod pocztowy: 01-809

Województwo: mazowieckie

Tel.: 022 569 03 93

Fax: 022 834 18 20

Ogólny adres internetowy zamawiającego: www.bielanski.med.pl

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

 

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja rządowa centralna                                  Uczelnia publiczna

Administracja rządowa terenowa                                  Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Administracja samorządowa                                         x Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Podmiot prawa publicznego                                          Inny (proszę określić): _____________________

Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,

        sąd lub trybunał

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przebudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80 tj.:

a) Modernizacja Oddziału Neurologicznego w bud. C na III piętrze – część nr 1.

b) Modernizacja Oddziału Laryngologicznego w bud. C na II piętrze – część nr 2.   

II.1.2) Rodzaj zamówienia

(a) Roboty budowlane       [X]        

przysługuje odwołanie              [X]      

nie przysługuje odwołanie            

(b) Dostawy                                 

(c) Usługi                                     

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia

- roboty ogólnobudowlane,

- instalacje wentylacji mechanicznej,

- instalacje ciepła technologicznego,

- instalacje centralnego ogrzewania,

- instalacje gazów medycznych,

- instalacje wod. kan.,

- instalacje elektryczne.

II.1.4 Wspólny Słownik Zamówień

 

Słownik główny

Główny przedmiot

45.21.51.40-0

 

Dodatkowe przedmioty

 

 45.33.00.00-9; 45.33.12.00-8; 45.33.11.00-7; 45.21.51.40-0

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej         tak   [X]      ilość części: 2     nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej      tak        nie  [X]

 

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin WYKONANIA

 Okres w miesiącach:     lub    dniach:   

 lub

 data rozpoczęcia   / /  (dd/mm/rrrr)

 lub zakończenia  29 /11 /20 07   (dd/mm/rrrr) – dla 1 części; 15 /10 /20 07   (dd/mm/rrrr) – dla 2 części.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I  TECHNICZNYM 

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

Część nr 1 –   21.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych).

Część nr 2 – 12.000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

Łącznie wadium dla 2 części: 33.000,00 PLN (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych)

III.2) Warunki Udziału

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełnił niżej określone warunki.

1. Warunki ogólne. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Warunki szczegółowe

2.1.Potencjał ekonomiczno- finansowy

a) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 600.000,00 PLN – dla 1 części zamówienia oraz 300.000,00 PLN – dla 2 części zamówienia.

b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie mniejszą niż 100.000,00 PLN.

2.2.Doświadczenie

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, zrealizował: wykonał co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajom (roboty ogólnobudowlane i instalacyjne) i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o którym mowa pkt 4.2 niniejszej SIWZ - na wartość nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN brutto dla 1 części zamówienia oraz 500.000,00 PLN brutto dla 2 części zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

2.3. Doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że którykolwiek z nich spełnia warunek określony w pkt 6.2.2.

2.4.  Podwykonawstwo

Zamawiający dopuszcza wykonanie części przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców w zakresie: instalacje gazów medycznych, instalacja wentylacji mechanicznej.

2.5.  Potencjał kadrowy

Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby lub podmioty, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, w celu obsadzenia niżej wymienionych stanowisk:

a) kierownik/cy budowy/robót: posiadający uprawnienia budowlane, sanitarne, elektryczne do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz. U. 2003, Nr 207, poz. 2016 z późn. zm./, wraz z aktualnymi zaświadczeniami o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego /Izba Inżynierów Budownictwa/.

2.6. Potencjał kadrowy Wykonawców składających wspólną ofertę – warunek określony w pkt. 6.2.5 winien być spełniony łącznie przez składających wspólną ofertę.

 

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

Informacja o oświadczeniach I dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

 

Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, określonych w pkt 6.1. specyfikacji istotnych

warunków zamówienia dla Wykonawców, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

 

1.Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 1 do niniejszego Rozdziału I SIWZ;.

2.Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do Rozdziału I SIWZ;

3.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.1.3 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż               6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6.Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie w art. 24 ust. 1 pkt 9  ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania składania ofert;

7.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;.

8.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty wymienione w części ogólnej od pkt. 1 do pkt. 7 winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę.

9.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

10.Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę - Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

11.Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustawionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.

12.Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 

Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych opisanych w pkt 6.2. specyfikacji istotnych

warunków zamówienia, Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:

13.Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, na wartość nie mniejszą od określonej w pkt 6.2.1.a) SIWZ dla Wykonawców. Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

14.Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż określone w pkt 6.2.1.b) SIWZ dla Wykonawców.

15.Informację o doświadczeniu Wykonawcy („Doświadczenie zawodowe”), na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do Rozdziału I SIWZ. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2.2. i/lub 6.2.3. SIWZ dla Wykonawców. Do informacji winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji roboty budowlane zostały wykonane należycie.

16.Informację na temat Podwykonawców („Podwykonawcy”), przy udziale których Wykonawca zamierza wykonać zamówienie, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do Rozdziału I SIWZ.

17.Informacja o osobach, które będą kierować wykonaniem zamówienia (potencjał kadrowy) na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do Rozdziału I SIWZ. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku o którym mowa w pkt 6.2.5 Rozdziału I SIWZ dla Wykonawców. Do informacji winny być dołączone kopie uprawnień budowlanych (przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o którym mowa w ustawie Prawo Budowlane) oraz dokument potwierdzający przynależność do Krajowej Izby inżynierów Budownictwa.

18.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt od 7.3.1. do 7.3.6. SIWZ, winien przedłożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, w stosunku do których SIWZ dla Wykonawców wymaga potwierdzenia spełnienia warunku.

Inne dokumenty:

19.Dowód wniesienia wadium. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia w kasie szpitalnej (pawilon H, I piętro, pok. nr 139, czynna w godz. od 10:00 do 13:00). Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem winna być załączona do oferty.

20. Deklaracja zgodności CE II (drugiej klasy) dla wyrobów medycznych: zestawy przyłóżkowe, punkty poboru gazów medycznych, skrzynki zaworowo informacyjne (strefowe zespoły kontroli).

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony         [X]                                    Przetarg ograniczony    

Negocjacje z ogłoszeniem                                                 Dialog Konkurencyjny   

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg  ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców  

lub  minimalna liczba / maksymalna liczba 

IV. 2) Kryteria OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena                             [X]                          

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie  

Kryteria

 1. CENA
 2. _________________
 3. _________________
 4. _________________
 5. _________________

Znaczenie

    100 %

    _____

    _____

    _____

    _____

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna                             

 tak   adres strony, na której będzie prowadzona:                                                          nie [X]

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.bielanski.med.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bielanski.med.pl

IV.3.2) Opis potrzeb I wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

 

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

 

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  lub ofert

Data:  01 /08 /20 07  (dd/mm/rrrr)            Godzina: 10:00

Miejsce: – Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki SP ZOZ w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80, w pokoju nr 136.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą 

Do : //

 lub okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.3.6) Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy): nie dotyczy.

 

 

  

ZAŁĄCZNIK I

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr  1     Nazwa Przebudowa Oddziału Neurologicznego w bud. C na III piętrze w Szpitalu 

Bielańskim w Warszawie1)  KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA 

- roboty ogólnobudowlane,

- instalacje wentylacji mechanicznej,

- instalacje ciepła technologicznego,

- instalacje centralnego ogrzewania,

- instalacje gazów medycznych,

- instalacje wod. kan.,

              - instalacje elektryczne.

2)  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

 

 

Główny przedmiot

45.21.51.40-0

 

Dodatkowe przedmioty

45.33.00.00-9

45.33.12.00-8

45.33.11.00-7

45.21.51.40-0

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

Okres w miesiącach:  lub  dniach:  

lub

data rozpoczęcia  // (dd/mm/rrrr) lub zakończenia 29/11/2007 (dd/mm/rrrr)

4)  KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena                        [X]                               

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria I ich znaczenie  

 

Kryteria

 1. CENA
 2. _________________
 3. _________________
 4. _________________

       5.    _________________

 

Znaczenie

    100 %

    _____

    _____

    _____

    _____

     

  

ZAŁĄCZNIK I

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr  2     Nazwa Przebudowa Oddziału Laryngologicznego w bud. C na II piętrze w

Szpitalu Bielańskim w Warszawie1)  KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA 

- roboty ogólnobudowlane,

- instalacje wentylacji mechanicznej,

- instalacje ciepła technologicznego,

- instalacje centralnego ogrzewania,

- instalacje gazów medycznych,

- instalacje wod. kan.,

              - instalacje elektryczne.

2)  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

 

 

Główny przedmiot

45.21.51.40-0

 

Dodatkowe przedmioty

45.33.00.00-9

45.33.12.00-8

45.33.11.00-7

45.21.51.40-0

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

Okres w miesiącach:  lub  dniach:  

lub

data rozpoczęcia  // (dd/mm/rrrr) lub zakończenia 15/10/2007 (dd/mm/rrrr)

4)  KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena                          [X]                             

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria I ich znaczenie  

 

Kryteria

 1. CENA
 2. _________________
 3. _________________
 4. _________________

       5.    _________________

 

Znaczenie

    100 %

    _____

    _____

    _____

    _____

     

 

 

Metadane

Data publikacji 12.07.2007
Podmiot udostępniający informację:
Szpital Bielański w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Bela
Osoba modyfikująca informację:
©1998-2018 Szpital Bielański w Warszawie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL